มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

ตัวชี้วัด

. เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน1. ภาษาคอมพิวเตอร์
2. แนวคิดในการเขียนโปรแกรม
3. หลักการเขียนโปรแกรม
4. การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาซี

ง 3.1 ม.3/3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน